За училището - История   ОУ "Христо Ботев" с. Цонево е създадено през ХХ век като основно училище и се е помещавало в сграда в тогавашното с. Яворово (сега кв. Яворово в с. Цонево). В него получават основно образование поетът и преводач Андрей Германов, художникът Иван Нинов и историкът Страшимир Димитров, член кореспондент на БАН. Сградата, в която се помещава училището сега, е построена през 1979 г. ОбУ „Христо Ботев“ има дългогодишни традиции в областта на образованието, възпитанието и извънкласната дейност. В часовете по ДБТ и ИИ в начален етап учениците изработват тематични изложби, част от които може да видите в "Галерия снимки". Най-големи са постиженията на нашите ученици в областта на спорта. Дълги години негови представители са заемали призови места  в състезанията по "Тенис на маса". През новото хилядолетие нашите ученици обогатиха изявите си в областта на музикалното изкуство. Можем да се гордеем с наградите, които носят от общински, областни и международни първенства и фестивали. От 15.09.2017 г. ОУ „Христо Ботев“ е преобразувано в Обединено със заповед № РД 14-95/26.05.2017 г. на Министъра на образованието и осъзнатата необходимост да се превърне в организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците, чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания.През учебната 2018/2019 г. в него се обучават 251 ученици в тринадесет паралелки от I до IX клас. От учебната 2017/2018 година в училището има първи гимназиален клас (VIII ) с профилирана подготовка с профил „Хуманитарни науки”, а от тази учебна - 2018/2019 -  две паралелки в VIII клас с професионална подготовка – професия „Оператор на компютър“ за първа квалификационна степен.

   През учебната 2018/2019 г. щатният персонал в ОУ „Христо Ботев” е 39, от които 26 щата педагогически персонал и 13 непедагогически. Училището се управлява от Директор, подпомаган от ЗДУД. Според образователния ценз разпределението на ПП е както следва: магистър/бакалавър – 25, професионален бакалавър - 1. Голяма част от учителите участват в различни квалификационни форми и повишават методическата си подготовка. Носители на ПКС са 20 учители – един с II , четирима с IV и петнадесет с V.

   В училището има една синдикална структура, която оказва положително влияние при регулиране на трудовите отношения и при разработване на различните видове правилници, правила и процедури.

 

 

Вижте още:

-
-
- История

Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design