АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ 2021-2022

Училищен учебен план за учебната 2021 - 2021 г.

Разгледай заповедта

Организация на учебния ден 2021 - 2022 г.

Разгледай документа

План за възпитателната работа на училището 2021 - 2022 g.

Разгледай плана

План за работата на ПС 2021 - 2022 г.

Разгледай плана

План на дейностите по БДП 2021 - 2022 г.

Разгледай плана

Стратегия за развитие на училището 2021 - 2025 г.

Разгледай стратегията

Годишен план за дейността на училището

Разгледай плана

Вътрешни правила за стипендии

Разгледай правилата

Мерки за повишаване качеството на образованието

Разгледай мерките

Правилник за дейността на училището

Разгледай правилника

Етичен кодекс

Разгледай кодекса

Програма за приобщаващо образование

Разгледай програмата

Програма за предоставяне на равни възможности

Разгледай програмата

Програма за превенция на ранното напускане

Разгледай програмата

ДОКУМЕНТИ ЗА МИНАЛ ПЕРИОД

Заповед Държавен план - прием

Разгледай заповедта

План за действие 2021 г. БДП

Разгледай плана

Алгоритъм за преминаване от присъствена форма на обучение към обучение в електронна среда

Разгледай алгоритъма

Заповед стипендии

Разгледай заповедта

Заповед за преустановяване на учебни занятия и осигуряване провеждане на обучение в електронна среда

Прочети заповедта

Училищен учебен план за 2020-2021 учебна година

Разгледай плана

Удостоверение за утвърждаване на Списък образец 1

Разгледай удостоверението

Годишна училищна програма за ЦОД

Разгледай програмата

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Разгледай програмата

Мерки за повишаване качеството на образованието

Разгледай мерките

Правилник за дейността на училището

Разгледай правилника

Отчет на бюджета към 30.09.2018 г.

Разгледай отчета

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за 2019/

Разгледай заповедта

Заповед за прием на ученици в VIII клас и график на дейност

Разгледай заповедта

Заповед за организацията по попълване на незаетите места

Разгледай заповедта

Програма за предоставяне на равни възможности

Разгледай програмата

Годишен план за дейността на училището

Разгледай плана

Училищен план-прием за 2019/2020 учебна година

Разгледай план-приема

Актуализирана стратегия на училището 2016-2020 г.

Разгледай актуализацията