АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ 2021-2022

Форма на обучение

Разгледай

План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата

Разгледай

План за работа по Концепцията за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите

Разгледай

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес за учебната 2021-2022 г.

Разгледай програмата

План за квалификационната дейност 2021-2022 г.

Разгледай плана

Училищен учебен план за учебната 2021 - 2022 г.

Разгледай заповедта

Организация на учебния ден 2021 - 2022 г.

Разгледай документа

План за възпитателната работа на училището 2021 - 2022 g.

Разгледай плана

План за работата на ПС 2021 - 2022 г.

Разгледай плана

План на дейностите по БДП 2021 - 2022 г.

Разгледай плана

Стратегия за развитие на училището 2021 - 2025 г.

Разгледай стратегията

Годишен план за дейността на училището

Разгледай плана

Вътрешни правила за стипендии

Разгледай правилата

Мерки за повишаване качеството на образованието

Разгледай мерките

Правилник за дейността на училището

Разгледай правилника

Етичен кодекс

Разгледай кодекса

Програма за приобщаващо образование

Разгледай програмата

Програма за предоставяне на равни възможности

Разгледай програмата

Програма за превенция на ранното напускане

Разгледай програмата