АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ 2022-2023

Форма на обучение

Разгледай

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд

Разгледай

План за работа по Концепцията за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите

Разгледай

Удостоверение за Списък образец 1

Разгледай

Етичен кодекс за работещи с деца

Разгледай плана

План за квалификационната дейност 2022-2023 г.

Разгледай плана

Училищен учебен план за учебната 2022 - 2023 г.

Разгледай заповедта

Списък с препоръчителни мерки за работа в условия на COVID-19

Разгледай заповедта

Списък с мерки за работа в условия на COVID-19

Разгледай плана

План за работата на ПС

Разгледай плана

План на дейностите по БДП 2022 - 2023 г.

Разгледай плана

Стратегия за развитие на училището

Разгледай стратегията

Годишен план за дейността на училището

Разгледай плана

Правилник за вътрешния трудов ред

Разгледай мерките

Мерки за повишаване качеството на образованието

Разгледай мерките

Правилник за дейността на училището

Разгледай правилника

Етичен кодекс

Разгледай кодекса

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Разгледай програмата

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи

Разгледай програмата

Програма за превенция на ранното напускане

Разгледай програмата